Book A table Policy

Book A table Policy

เงื่อนไขในการจองโต๊ะ
1. การแจ้งยืนยันสำรองโต๊ะล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อการจัดเตรียมสถานที่
2. เมื่อถึงเวลานัดหมายทางร้านจะมีการติดตามก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 15 นาที
3. ถ้าลูกค้าไม่แสดงตัวภายใน 15 นาที ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกในการจองโต๊ะทันที
4. การรับจองโต๊ะในวันธรรมดา คือ วันจันทร์ ถึงวันพฤหัส ด้านล่างรับได้ 4 โต๊ะ ด้านบนรับได้ 6 โต๊ะ เท่านั้น
5. การรับจองโต๊ะในวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ด้านล่างรับได้ 4 โต๊ะ ด้านบนรับได้ 4 โต๊ะ เท่านั้น
6. การรับจองโต๊ะในวันหยุด นักขัตฤกษ์ ด้านล่างรับได้ 4 โต๊ะ ด้านบน รับได้ 4 โต๊ะ เท่านั้น

*ทางร้านรับจองเฉพาะการรับประทานอาหารเท่านั้น
*หมายเหตุ บางข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม